HAKOZ, s. r. o.  je stredne veľká strojárenská  firma  založená v roku 2005, ako oddelená časť výrobného komplexu s tradíciou od roku 1991. Špecializácia oddelenej výrobnej skupiny je výroba tvárnených  a  zváraných oceľových   konštrukcií, schodov, zábradlí a stavebných atypických interiérových a exteriérových  prvkov. Skrine a presne ohýbané plechové diely, nádrže a nádoby, dielce vzduchotechniky, rámy a skelety.

Oblasťami pôsobenia sú stavby domov a objekty inštitúcii a ich rekonštrukcie v interiéri a exteriéri. Do obchodov a kancelárií dodávame regály, skrinky a kovový nábytok, reklamné nosiče, pútače a nápisy. Vyústením našich technologických možností je produkcia rôznych dielov a častí strojov, ich krytov a výrobkov s dôrazom na estetické a vizuálne čisté prevedenie.

Základným cieľom firmy je vybudovanie prosperujúcej spoločnosti s vysporiadanými environmentálnymi a ekologickými záležitosťami, s kreatívnym a flexibilným výrobným programom, vysoko kvalifikovanými a zručnými pracovníkmi a s vlastnou technickou – technologickou základňou.

 

Politika kvality

Systém manažérstva kvality

Naším základným predsavzatím je dodržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2008. Neustálym vzdelávaním zvyšovať úroveň kvality vo výrobe a povedomie pracovníkom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej spoločnosti.

Zameranie na zákazníka

Zaväzujeme sa pružne reagovať na potreby našich zákazníkov, ako aj ponúkať im vlastné riešenia v prípade ich záujmu. Dlhodobá a systematická starostlivosť o kvalitu dodávaných produktov a poskytovaných služieb je základný nástroj k uspokojovaniu požiadaviek našich zákazníkov.

Spolupráca s dodávateľmi

Náš všeobecný záväzok ku kvalite nás vedie k spolupráci len so spoľahlivými dodávateľmi, ktorí plnia svoje záväzky voči nám dlhodobo, aby sme tým vylúčili akékoľvek možné nezhody.

Zameranie sa na zamestnanca

Zvyšovanie spokojnosti našich zamestnancov zlepšovaním pracovných podmienok, spravodlivým ohodnocovaním pracovných výsledkov, ako aj možnosťou profesijného rastu je súčasťou kultúry našej spoločnosti.

Pracovné prostredie

Pravidelnou revíziou výrobných zariadení a ručného náradia zabezpečiť predvídanie porúch, nehôd a havarijných stavov. Pravidelným školením zamestnancov v oblasti BOZP predchádzame vzniku pracovných úrazov.

Certifikát