Systém manažérstva kvality

Naším základným predsavzatím je dodržiavať a neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa normy EN ISO 9001: 2008. Neustálym vzdelávaním zvyšovať úroveň kvality vo výrobe a povedomie pracovníkom v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v našej spoločnosti.

Zameranie na zákazníka

Zaväzujeme sa pružne reagovať na potreby našich zákazníkov, ako aj ponúkať im vlastné riešenia v prípade ich záujmu. Dlhodobá a systematická starostlivosť o kvalitu dodávaných produktov a poskytovaných služieb je základný nástroj k uspokojovaniu požiadaviek našich zákazníkov.

Spolupráca s dodávateľmi

Náš všeobecný záväzok ku kvalite nás vedie k spolupráci len so spoľahlivými dodávateľmi, ktorí plnia svoje záväzky voči nám dlhodobo, aby sme tým vylúčili akékoľvek možné nezhody.

Zameranie sa na zamestnanca

Zvyšovanie spokojnosti našich zamestnancov zlepšovaním pracovných podmienok, spravodlivým ohodnocovaním pracovných výsledkov, ako aj možnosťou profesijného rastu je súčasťou kultúry našej spoločnosti.

Pracovné prostredie

Pravidelnou revíziou výrobných zariadení a ručného náradia zabezpečiť predvídanie porúch, nehôd a havarijných stavov. Pravidelným školením zamestnancov v oblasti BOZP predchádzame vzniku pracovných úrazov.

Politika kvality